top of page

הקמת תאגיד

 • מהי חברה בע"מ? 

  • ארגון עסקי שמחבר בין אנשים בעלי מטרה עסקית משותפת: גוף משפטי בעל יישות משפטית נפרדת מבעליה (החבות הכספית של בעלי המניות, עקרונית, מוגבלת עד לגובה סכום המניות בהן השקיעו אלא במקרים חריגים בהם בית המשפט יקבע שניתן להגיע לנכסים הפרטיים של בעלי המניות ויבצע "הרמת מסך").

  • החברה בעלת כשרות משפטית המחזיקה באחריות מלאה לכל פעולות החברה.

  • אדם יחיד יכול לייסד חברה.

 • חברה בערבון מוגבל? 

  • ​ההבדל בין חברה בע"מ (מוגבלת במניות) לחברה שאינה מוגבלת במניות נעוץ במידת האחריות הכספית והמשפטית של בעלי או מייסדי החברה במקרה של חובות או קריסה כלכלית. 

  • למעט במקרים של דרישה שבדין או במקרים נדירים אחרים, החברה תיוסד כחברה בע"מ.

 • המסמכים שיש להגיש לרשם החברות לשם הקמת חברה:

  • בחירת שם לחברה: יש להעביר שלושה שמות אופציונליים שאינם זהים או דומים לשם חברה קיימת או שהשם עלול להטעות או לפגוע בתקנות הציבור.

  • ניסוח תקנון החברה: הסכם כתוב בין החברה לבין בעלי המניות ובינם לבין עצמם. התקנון מתייחס, לכל הפחות, ל-4 נושאים: שם החברה, מטרותיה, הון המניות הרשום והאם ישנה אחריות מוגבלת לבעלי המניות. 

  • הצהרת בעלי המניות בחברה: לפיה הם כשירים לייסד חברה ולהחזיק בה מניות, ואינם מוגבלים לפי דין (לרבות, הוצאה לפועל ופקודת פשיטת הרגל).

  • מינוי דירקטורים והצהרת הדירקטורים הראשונים: בחברה פרטית, יש חובה למנות לפחות אדם אחד לתפקיד הדירקטור. הדירקטורים ירכיבו את הדירקטוריון של החברה ויתוו את מדיניותה בכל הנוגע לפעילות השוטפת ולעתידה. בעת הקמת החברה יצהירו כי הם כשירים לייסד חברה ושהם נכונים ומתכוונים לכהן כדירקטורים של החברה.

  • טפסי רישום נוספים

 • רישום החברה אצל רשם החברות.

  • ​תשלום אגרת רישום (נכון ל-2019: 2,614 ש"ח וברישום מקוון 2,176 ש"ח בלבד; אגרה שנתית: 1,448 ש"ח). תעריף האגרות משתנה מעת לעת.

  • הגשת המסמכים ל"רשם החברות".

  • לרוב, רישום החברה באופן מקוון יבוצע בתוך 3 ימי עסקים.

  • החברה נרשמה: מקבלים תקנון, תעודת התאגדות ומספר ח.פ. חתומים ומאושרים ע"י רשם החברות.

 • פתיחת חשבון בנק ותיקים ברשויות (מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי). 

  • חשבון בנק

  • תיקים ברשויות......

  • רואה חשבון.

**אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי ומומלץ להתייעץ טרם הקמת החברה.

bottom of page