חובת הביטוח הפנסיוני*

*על פי צו הרחבה [נוסח משולב] לפנסיה חובה 2011  וצו הרחבה בדבר הגדלת הפרשות לביטוח פנסיוני במשק 2016.

 • החובה להפקדה פנסיונית מוגבלת לגילאים מסוימים -

  • צו ההרחבה לפנסיה חובה חל על נשים מגיל 20 ועל גברים החל מגיל 21.

  • ​חובת ההפקדה לפנסיה לא תחול על עובד שפרש מעבודתו בגיל פרישת חובה (67) ומקבל קצבה אחרת שאינה קצבת גמלאות מהמוסד לביטוח לאומי.

 • מועד תחילת החובה לבצע הפקדות פנסיוניות - 

  • עובד שאינו מבוטח במועד תחילת עבודתו יהיה זכאי לביטוח הפנסיוני, מיד בתום 6 חודשים מתחילת העבודה.

  • עובד שבמועד קבלתו לעבודה מבוטח בביטוח פנסיוני, יהיה זכאי לביצוע ההפרשות החל ביום הראשון לעבודתו. ההפרשות יבוצעו לאחר 3 חודשי עבודה או בתום שנת המס – המועד המוקדם מביניהם, רטרואקטיבית ליום תחילת עבודתו.

 • השכר המבוטח של העובד לצורך ביצוע ההפרשות הוא - 

  • בצו ההרחבה משנת 2011 - "שכר העובד לפי הקבוע בחוק ובתקנות פיצויי פיטורים, עד לתקרה בגובה השכר הממוצע במשק".

  • בצו ההרחבה בשנת 2016  – "כהגדרתו בהסכם החל על העובד, ולא פחות מהשכר המבוטח המתחייב על פי צו ההרחבה לפנסיה חובה.."

  • המשמעות של השינוי בצו משנת 2016 טרם הובהרה כל צורכה.

 

 • על הפקדות המעסיק לפיצויים מכח צו ההרחבה לפנסיה חובה 2011 חל סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, כך שהם באים במקום תשלום פיצויי פיטורים.

  • המשמעות היא שאם בוצעה הפקדה בשיעור של 6% לפיצויים לכל אורך תקופת העובד, השלמת פיצויי הפיטורים תעשה על ידי הכפלת השכר האחרון בותק של העובד והכפלת הסכום שיתקבל ב-28%.

  • כמו כן, המעסיק רשאי להגדיל את שיעור תשלום הפיצויים החודשי ל-8.33%, ואם יעשה כן, ובכפוף לכך שימסור הודעה מסודרת לקופת הגמל, יחול סעיף 14 על מלוא שכרו של העובד והוא לא יהיה זכאי להשלמת פיצויי פיטורים במועד סיום העסקתו.

 • עובד רשאי לבחור במסלול של קופת ביטוח/קופת גמל שאינה קרן פנסיה (בדר"כ הכוונה לביטוח מנהלים) - 

  • מסלול כאמור יכלול את תשלום המעסיק בעבור רכישת כיסוי למקרה של אבדן כושר עבודה בשיעור הדרוש להבטחת 75% מהשכר הקובע של העובד.

  • בכל מקרה, שיעור הפרשות המעסיק לחלק התגמולים לבדו לא יפחת מ-5% מהשכר הקובע. עוד מובהר, כי ככל שיהיה צורך בהגדלת העלויות בשל הכיסוי בגין אבדן כושר עבודה (מעבר ל- 6.5%), העלויות למעסיק בגין רכישת אבדן כושר עבודה כאמור, יחד עם הפרשות המעסיק לגמי גמולים, לא יעלו בכל מקרה על 7.5% מהשכר הקובע.

 • בענפים מסוימים קיימים הסדרים אחרים ומיטיבים בנוגע לאופן ביצוע ההפקדות הפנסיוניות

  • בענף הניקיון, האבטחה, הבניין, ההובלות, המסחר, המוסכים ועוד.

האמור לעיל תלוי בשינויים מעת לעת בדין החל. מידע זה אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ משפטי, ומומלץ לקבל ייעוץ משפטי רלוונטי לנסיבות.