top of page

 חובת הביטוח הפנסיוני*

*על פי צו הרחבה [נוסח משולב] לפנסיה חובה 2011  וצו הרחבה בדבר הגדלת הפרשות לביטוח פנסיוני במשק 2016.

 • החובה להפקדה פנסיונית מוגבלת לגילאים מסוימים -

  • צו ההרחבה לפנסיה חובה חל על נשים מגיל 20 ועל גברים החל מגיל 21.

  • ​חובת ההפקדה לפנסיה לא תחול על עובד שפרש מעבודתו בגיל פרישת חובה (67) ומקבל קצבה אחרת שאינה קצבת גמלאות מהמוסד לביטוח לאומי.

 • מועד תחילת החובה לבצע הפקדות פנסיוניות - 

  • עובד שאינו מבוטח במועד תחילת עבודתו יהיה זכאי לביטוח הפנסיוני, מיד בתום 6 חודשים מתחילת העבודה.

  • עובד שבמועד קבלתו לעבודה מבוטח בביטוח פנסיוני, יהיה זכאי לביצוע ההפרשות החל ביום הראשון לעבודתו. ההפרשות יבוצעו לאחר 3 חודשי עבודה או בתום שנת המס – המועד המוקדם מביניהם, רטרואקטיבית ליום תחילת עבודתו.

 • השכר המבוטח של העובד לצורך ביצוע ההפרשות הוא - 

  • בצו ההרחבה משנת 2011 - "שכר העובד לפי הקבוע בחוק ובתקנות פיצויי פיטורים, עד לתקרה בגובה השכר הממוצע במשק".

  • בצו ההרחבה בשנת 2016  – "כהגדרתו בהסכם החל על העובד, ולא פחות מהשכר המבוטח המתחייב על פי צו ההרחבה לפנסיה חובה.."

  • המשמעות של השינוי בצו משנת 2016 טרם הובהרה כל צורכה.

 

 • על הפקדות המעסיק לפיצויים מכח צו ההרחבה לפנסיה חובה 2011 חל סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, כך שהם באים במקום תשלום פיצויי פיטורים.

  • המשמעות היא שאם בוצעה הפקדה בשיעור של 6% לפיצויים לכל אורך תקופת העובד, השלמת פיצויי הפיטורים תעשה על ידי הכפלת השכר האחרון בותק של העובד והכפלת הסכום שיתקבל ב-28%.

  • כמו כן, המעסיק רשאי להגדיל את שיעור תשלום הפיצויים החודשי ל-8.33%, ואם יעשה כן, ובכפוף לכך שימסור הודעה מסודרת לקופת הגמל, יחול סעיף 14 על מלוא שכרו של העובד והוא לא יהיה זכאי להשלמת פיצויי פיטורים במועד סיום העסקתו.

 • עובד רשאי לבחור במסלול של קופת ביטוח/קופת גמל שאינה קרן פנסיה (בדר"כ הכוונה לביטוח מנהלים) - 

  • מסלול כאמור יכלול את תשלום המעסיק בעבור רכישת כיסוי למקרה של אבדן כושר עבודה בשיעור הדרוש להבטחת 75% מהשכר הקובע של העובד.

  • בכל מקרה, שיעור הפרשות המעסיק לחלק התגמולים לבדו לא יפחת מ-5% מהשכר הקובע. עוד מובהר, כי ככל שיהיה צורך בהגדלת העלויות בשל הכיסוי בגין אבדן כושר עבודה (מעבר ל- 6.5%), העלויות למעסיק בגין רכישת אבדן כושר עבודה כאמור, יחד עם הפרשות המעסיק לגמי גמולים, לא יעלו בכל מקרה על 7.5% מהשכר הקובע.

 • בענפים מסוימים קיימים הסדרים אחרים ומיטיבים בנוגע לאופן ביצוע ההפקדות הפנסיוניות

  • בענף הניקיון, האבטחה, הבניין, ההובלות, המסחר, המוסכים ועוד.

האמור לעיל תלוי בשינויים מעת לעת בדין החל. מידע זה אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ משפטי, ומומלץ לקבל ייעוץ משפטי רלוונטי לנסיבות.

bottom of page