top of page

דמי הבראה

 • ככלל, הזכאות לדמי הבראה מתגבשת לאחר שעובד השלים שנת עבודה מלאה.

  • עובד שהועסק שנה מלאה וחלק משנה נוספת, זכאי לתשלום הבראה יחסי.

 

 

 • ערך יום הבראה משתנה מעת לעת ואינו נותר קבוע.

  • ערך יום הבראה במגזר הפרטי עומד על 378 ש"ח החל משנת 2014.

  • ערך יום הבראה במגזר הציבורי עומד על 426 ש"ח נכון לשנת 2018. 

 

 • חישוב דמי הבראה לעובד במשרה חלקית יתבצע באופן הבא:

  • [היקף המשרה השנתי הממוצע] X [מספר ימי הזכאות בשנה] X [ערך יום הבראה].

  • לדוגמה, עובד במשרה של 50% שהשלים שנה אחת בחברה פרטית יהיה זכאי לדמי הבראה בהתאם לחישוב הבא - 50% כפול 5 כפול 378 = 945 ש"ח.

 

 • בענפים מסוימים קיימים הסדרים מיטיבים בנוגע לכמות ימי ההבראה השנתית. 

  • בענף הניקיון, האבטחה, הבניין, ההובלות, המסחר, המוסכים ועוד.

 • בעבר, ההתיישנות לתביעת דמי הבראה עמדה על שנתיים בלבד, אך כיום ניתן להגיש תביעה בגין 7 שנים אחורה.

 

 • נהוג לשלם את מלוא דמי ההבראה במועד קבוע בחודשים יולי/אוגוסט בכל שנה. אולם, המעסיק רשאי לשלם את דמי ההבראה בתשלום חודשי מפוצל.

 

 • ככל שלא הוגדר אחרת בהסכם אישי ו/או קיבוצי, דמי ההבראה אינם מחושבים לצורך פיצויי פיטורים או זכויות סוציאליות.

האמור לעיל תלוי בשינויים מעת לעת בדין החל. מידע זה אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ משפטי, ומומלץ לקבל ייעוץ משפטי רלוונטי לנסיבות.

bottom of page