top of page

רישום פטנט

פטנט הוא זכות משפטית הניתנת על ידי המדינה לבעל אמצאה לזמן קצוב (המצאה היא הפעולה ואילו אמצאה היא מה שנוצר לאחריה) – בדרך כלל של כ-20 שנה. המטרה של הוצאת פטנט היא למנוע מאחרים להשתמש בידע של ההמצאה לטובה אישית ומסחרית. חשוב לדעת, הממציא אינו חייב להיות הבעלים.

איזה אמצאה יכולה להיות מוגנת בפטנט?

אמצאה שהיא טכנולוגית, ועונה על התנאים במשרד הפטנטים בישראל, על פי שלושת המאפיינים הבאים לצורך הכרה כפטנט:

1. חדשה – האמצאה חייבת להיות חדשה, ללא פרסומים קודמים של הרעיון, ולא מיוצרת או נמכרת במקום אחר בעולם.

2. חדשנית – לא מספיק שהאמצאה חדשה, אלא היא צריכה להיות "אינה מובנת מאליה". מייצגת התקדמות המצאתית. 

3. שימוש בפועל – לאמצאה צריך להיות שימוש מועיל. 

במידה והבקשה עומדת בשלושת התנאים שנבחנו, עורך הפטנטים ייתן בקשת פטנט זמנית. תוך שנה יש לכתוב בקשת פטנט מלאה, בהתאם להערות שהתקבלו על ידי בוחן הפטנטים מרשם הפטנטים.

שלבים ברישום פטנט:

1. בדיקת רקע: 

עלינו לבדוק אם יש אמצאות דומות לאמצאה שעליה אנחנו רוצים לרשום פטנט. על מנת לדעת אילו אמצאות דומות קיימות, נדרש לבצע בדיקה מקיפה. במקרה שנמצאו אמצאות דומות, יש לקחת זאת בחשבון ולבצע שינויים בהגדרות האמצאה במידת הצורך.

2. שמירה על סודיות:

עד למועד הגשת בקשת הפטנט יש לשמור על האמצאה בסוד מכיוון שחשיפה מוקדמת של הרעיון עלולה למנוע את קבלת הפטנט.

3. רישום פטנט:

בשלב זה, ניתן להגיש בקשת פטנט לרשם הפטנטים. שלב זה כולל הגשת פירוט האמצאה: מסמך שמתאר את האמצאה בפירוט כך שאיש מקצוע בנושא יוכל לבצעה. לצורך הגשת בקשה לפטנט יש לשלם אגרה. בתהליך בדיקת הפטנט על ידי הבוחן מרשם הפטנטים, על הממציא יהיה להשיב לבוחן הבקשה ולעיתים גם לבצע שינויים לקבלת הפטנט.

חשוב לדעת, במקרה שלא הוגשה בקשה לרישום פטנט, לא תהיינה לממציא זכויות כלשהן על הקניין הרוחני של אותו המוצר. דבר זה משמעותי ובעל השפעה מכרעת על התפתחות המיזם והצלחת העסק. 

תהליך רישום הפטנט יכול לקחת בין שנתיים ל-4 שנים, אך ניתן לזרז תהליך זה ולסיים אתו בפחות משנה. לרוב, לבקשת זירוז רישום פטנט יש סיכוי גבוה להצליח.

 

 

 

במאמר זה התייחסנו לרישום פטנט בישראל דרך רשם הפטנטים. זוהי אופציה אחת מתוך שלוש אופציות עיקריות לרישום פטנט וניתן להגיש בקשה לרישום במדינות שונות בעולם לפי חלוקות שונות.

 

**אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי ומומלץ להתייעץ טרם רישום פטנט.

bottom of page