top of page

פירוק והבראת חברות

dgfgeasy on the eyes and a great go to font for titles, paragraphs & mg

מהי חברה בע"מ?

 

כאשר חברה מגיעה לסוף דרכה בין מהטעם שהיא חדלת פירעון (פירוק כפוי) ובין אם הוחלט על ידי בעלי המניות (פירוק מרצון) לפרק את החברה, הרי שדינה של אותה אישיות משפטית הינו לחדול מקיום.

הבראת חברות:

לעיתים בעלי המניות ונושי החברה מחליטים להמשיך ולשמור על פעילות החברה. הם יכולים להגיש בקשה של הקפאת הליכים, שלפיו ניתנת תקופת חסד של עד תשעה חודשים במהלכם מנסה הנאמן שמונה לחברה לשקם את החברה ולהבריאה. 

החייאת חברות וביטול חיסול החברה

אחרי שחברה מתחסלת – כלומר לחברה אין עוד קיום – ניתן "לבטל את החיסול" ובלבד שלא חלפו שנתיים מיום חיסולה. 

לעומת זאת, חברה שנמחקה מרשם החברות, בחלק מן המקרים ניתן להחיותה ולהחזירה לפעילות – ובלבד שלא חלפו 20 שנה מיום פרסום ההודעה על מחיקת החברה. 

חדלות פירעון (פשיטת רגל):

חדלות פירעון או בשמו המוכר – פשיטת רגל, הינה מצב בו אדם אינו מסוגל לעמוד בהוצאותיו או בחובותיו, כאשר ההוצאות שלו גדולות בצורה משמעותית מההכנסות שלו. בדרך כלל פתיחה של הליכי חדלות פירעון תהיה מוצא אחרון. להליך חדלות הפירעון מאפיינים ושלבים שונים, וקיימים הגבלים שונים על האדם שפותח את ההליך במהלך התקופה של ההליך.

 

איך ההליך מתבצע?

יתבצע תסקיר על ידי נאמן שימונה על ידי בית המשפט. בית המשפט יבחן לעומק את המצב של החייב, ויציע, יחד עם הנאמן הממונה שבחן את היכולת הכספית של החייב, תוכנית הבראה. לפי התוכנית, ישלם היחיד סכום מסוים בכל חודש שיתחלק בין הנושים בהתאם לחוק. לאחר מכן, יקבל "הפטר" על יתרת חובותיו ויוכל לפתוח דף חדש לחלוטין. 

**אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי ומומלץ להתייעץ טרם הקמת החברה.

hore.

bottom of page