top of page

זכויות מוסריות 

מהן הזכויות המוסריות?

זכויות מוסריות (מה שמוכר כ"קרדיט" שנותנים ליוצר) מוקנות ליוצרי יצירה המוגדרת על פי החוק - יצירה אמנותית, מוזיקלית, ספרותית, צילום, מחזה, קולנוע, מחול, עיצוב גרפי ועוד (למעט תוכנת מחשב והקלטות). תפקידן להגן על הקשר שבין היוצר ליצירה. 

 מה חשוב לדעת על הזכויות המוסריות?

  • הזכות המוסרית היא אישית ובלתי ניתנת להעברה – ואף לא ניתן למכור אותה. זאת משום שהיצירה משקפת את אישיות היוצר/ת.

  • זכות מוסרית מתחלקת לשני חלקים: החלק הראשון, נקרא "הזכות לקרדיט" והחלק השני נקרא "הזכות לשלמות".   

    • ​הזכות לקרדיט זכות אשר מקנה ליוצר ששמו יקרא על יצירתו בהיקף ובמידה הראויים בנסיבות העניין. את הנסיבות בוחנים, בין היתר, בהתאם לסוג המדיה ולסוג היצירה.

    •  הזכות לשלמות – מקנה ליוצר היצירה את הזכות כי ביצירתו לא יוטל פגם, שינוי צורה או כל פעולה שתפגע ביצירה, פעולות שיכולות לפגוע בכבודו או בשמו של היוצר.

  • חשוב לדעת, שהחוק תקף לא רק במקרים של אי מתן קרדיט על היצירה, אלא גם על מקרים בהן הקרדיט  על היצירה לא ניתן בהיקף ובמידה המגיעה ליוצר היצירה.

  • לא על כל יצירה החוק מעניק זכויות מוסריות. כאשר היצירה נוצרת על ידי עובד או היצירה הוזמנה, הזכות המוסרית עשויה להיות של המזמין ויש לבחון את נסיבות המקרה.

​ אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. בכמה מקרה של שאלה בעניין יש לפנות לעו"ד מוסמך לקבלת ייעוץ מלא. אין במאמר זה כדי ליצור יחסי עו"ד-לקוח.  

 

ח.  

bottom of page