top of page

  זכויות יוצרים

חוק זכויות יוצרים מגדיר את המקרים בהם ימוגן קניינו של האדם ביצירות בתחומי הספרות, מוזיקה, אמנות, קולנוע, צילום, תוכנות מחשב ועוד.

החוק מעניק לבעלים של היצירה את הזכות הכלכלית והמוסרית עליה.

חשוב לציין, כי זכות זו מעוגנת בחוק, לעומת רעיונות למיזם וכד', בהם אנו נדרשים לרשום את היצירה שלנו דרך משרד עו"ד, אנו נחשב מוגנים אוטומטית אם נענה על הגדרותיו של החוק.

במידה ויש חשש שהפרו את זכויות היוצרים שלנו, ניתן לפנות אל ביהמ"ש על ידי שני מסלולים:

 1. אם אנחנו יודעים מהו גודל הנזק שנגרם ואנו יכולים להוכיח זאת.

 2. במידה ויש לנו קושי בהוכחת הנזק, נפנה למסלול ללא הוכחת הנזק שם ביהמ"ש יכול לפי שיקול דעתו לקבוע פיצויים עד כ100,000 ש"ח.

​​​

      עובדות שכדאי להכיר על זכויות יוצרים: 

  • חוק זכויות יוצרים אינו מחייב רישום זכות יוצרים בישראל. כדי להוכיח את זכויותייך על היצירה, צריך להוכיח שאתה היוצר המקורי של היצירה. לשם כך, חשוב לשמור רשומות של גרסאות קודמות של היצירה על מנת שישמשו כהוכחה.

  • חוק זכויות יוצרים תקף גם אם היצירה לא הועתקה בשלמותה. הפרת זכויות יוצרים נחשבת לא רק לכמות ההעתקה של היצירה, אלא גם לחשיבותו של החלק המסוים שהועתק מהיצירה.

  • הרבה פעמים יוצא לנו להיתקל בסימן © ( קיצור של המילה copyright ) ולידו הביטוי "כל הזכויות שמורות", אך ברוב מדינות העולם כולל בישראל הדבר איננו הכרחי, והיצירה תהיה מוגנת גם ללא הסימון, אם היא עומדת בתנאים שקבע החוק. 

  • זכות היוצרים לא מגינה על רעיונות, אך כן מגינה על צורת הביטוי שלהם. חוק זכויות יוצרים לא חל על: רעיון, תהליך ושיטת ביצוע, מושג מתמטי, עובדה או נתון, וחדשות היום. חשוב להדגיש, על דרך ביטויים של אלה כן חלה זכות היוצרים.

         אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. בכמה מקרה של שאלה בעניין יש לפנות לעו"ד מוסמך לקבלת ייעוץ מלא.                   אין במאמר זה כדי ליצור יחסי עו"ד-לקוח בין הקוראים לבין הח"מ.  

bottom of page