top of page

:הסכם סודיות NDA 

?מהו הסכם סודיות

 הסכם סודיות הוא חוזה משפטי הנחתם בין שני צדדים מתוך מטרה להסדיר חשיפת מידע בין הצדדים - חושף המידע ומקבל המידע, תוך הגבלת הפצת המידע לאחרים. במילים פשוטות יותר, הסכם משפטי שלפיו צד אחד מגלה לצד השני רעיון או מידע שנחשב כסוד

מסחרי, והצד המקבל מתחייב שלא להשתמש במידע זה ולהגן עליו. 

 

 לרוב, הסכם סודיות מהווה תקדים לניהול משא ומתן ראשוני עם גורמים שונים. למשל, קיום התקשרות שכוללת מאתנו חשיפת סודות מסחריים, כגון: רשימת לקוחות, תוכנית עסקית, החתמת עובדים, תוצאות סקרי שוק, אנשי קשר וספקים.

ניתן לראות כי אחד המצבים השכיחים ביותר ליצירת הסכם סודיות הוא בעת חיפוש אחר משקיע. 

 

בכל משא ומתן עם משקיע חשוב להקפיד על:

חתימה על הסכם סודיות לפני משא ומתן, במיוחד לפני השלמת רישום פטנט.

חשוב לדעת, כי הסכמים שלא נערכו כראוי, לא יכובדו על ידי בית המשפט. חשוב לערוך את ההסכם עם עו"ד כדי שיתאים את החוזה לצרכים הרלוונטיים לכם.

 

 אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. בכל מקרה של שאלה לעניין יש לפנות לעו"ד מוסמך לקבלת ייעוץ מלא. אין במאמר זה כדי ליצור יחסי עו"ד- בין הקוראים לבין הח"מ.

bottom of page