top of page

הסכם מייסדים 

מה הוא הסכם מייסדים?

אחד ההסכמים הנפוצים והחשובים ביותר בעולם העסקי הוא הסכם מייסדים. הסכם מייסדים הוא הסכם עליו חותמים שותפים שעובדים יחדיו על מיזם או שמקימים יחדיו חברה באופן משותף.

למה כדאי לעשות הסכם מייסדים?

הסכם מייסדים נועד לתת מענה מראש לבעיות שעלולות לצוץ בין שותפים במיזם בהמשך הדרך. במהלך הקמה וניהול מיזם, עלולות לעלות מחלוקות שונות – בין ביחס לאופן ניהול העסק, העסקת עובדים, חלוקה באחריות ביצועית, מדיניות חלוקת רווחים ובין ביחס לאופן פרידה במקרה הצורך וכיו"ב.

כדי לתת מענה למחלוקות אלה מראש ולמנוע הליכים משפטיים יקרים ומיותרים, יזמים נדרשים לערוך הסכם מייסדים בין מייסדי החברה, כדי לקבוע מראש ולבצע תיאום ציפיות בין השותפים ביחס לכמה שיותר נושאים, חלוקת סמכויות ותפקידים באופן מוגדר וברור ועוד.

למרות שאין דרישה בדין, אנו ממליצים לנסח ולערוך הסכם מייסדים מבעוד מועד ולמנוע מחלוקות, הליכים משפטיים ולתת ליזמים "לרוץ" ולהשקיע את מרצם בניהול העסק באופן מיטבי וזאת בהתאם לנסיבות הקונקרטיות של כל מיזם ובעלי התפקידים בו. אמנם, הרבה לקוחות מבקשים "פשוט לחלק באופן שווה וסטנדרטי" אבל אין מקום לקחת "טמפלט" ולתת את אותו הגבס לידיים שונות – כל עסק וצרכיו הפרטניים.

מה כולל הסכם מייסדים?

הסכם מייסדים כולל, לרוב, את הנושאים הבאים: אופי ההתחייבות של השותפים (לרבות חלוקת סמכויות ותפקידים), אופן ניהול מחלוקות וסכסוכים (איך נפרדים ואיפה מנהלים את הסכסוכים), הליך קבלת החלטות בחברה, מינויים שונים (דירקטוריון, עו"ד, רו"ח, מנכ"ל ועוד), זכויות חתימה, סעיפי סודיות ואי-תחרות, עיגון זכויות ועוד. הסכם המייסדים נתפר על פי הצרכים הרלוונטיים למייסדי החברה.

מה ההבדל בין הסכם מייסדים לבין תקנון של חברה?

ה.

 **אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. בכל מקרה של שאלה לעניין יש לפנות לעו"ד מוסמך לקבלת ייעוץ מלא. אין במאמר זה כדי ליצור יחסי עו"ד- בין הקוראים לבין הח"מ.

bottom of page