top of page

הגנת הפרטיות 

מהי הזכות להגנת הפרטיות?

הזכות לפרטיות היא זכות יסוד חוקתית במדינת ישראל. כלומר, זוהי זכות שהוכרה באופן מפורש בחוק יסוד וככזו, ניתן לפגוע בה במשורה ובנסיבות מיוחדות בלבד. הזכות לפרטיות מעוגנת בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו שקובע כי לכל אדם יש זכות לפרטיות ולצנעת חייו. לכן, אסור לערוך חיפוש באופן שפוגע בפרטיות של אדם, אסור לחפש בחפצים אישיים של אדם בלא רשות מפורשת שלו ואסור לגלות מידע אישי של אדם.

בנוסף על חוק היסוד לעיל, מעוגנת הזכות לפרטיות גם בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (גילוי נאות – את החוק ניסח וקידם שר המשפטים לשעבר, שמואל תמיר, שהוא סבו של אחד ממייסדי המשרד).

מה החוק כולל?

חוק הגנת הפרטיות מגדיר מספר סוגי פעולות אסורות המוגדרות כ"פגיעה בפרטיות" והן:

1. בילוש או התחקות אחרי אדם, העלולים להטרידו. 

2. האזנה לא חוקית. 

3. צילום אדם כשהוא ברשות היחיד. 

4. פרסום צילום של אדם העלול לבזותו. 

5. העתק תוכן של מכתב או מסמך אחר הלא נועד לפרסום, או שימוש בתוכן זה ללא הסכמת הנמען או הכותב. 

6. שימוש בשם אדם, בכינויו, בתמונתו, בקולו, לשם יצירת רווח. 

7. הפרה של חובת סודיות שנקבעה בדין לגבי ענייניו הפרטיים של אדם. 

8. הפרה של חובת סודיות  שנקבעה בדין לגבי ענייניו הפרטיים של אדם, שנקבעה בהסכם מפורש או משתמע. 

9. שימוש בידיעה על ענייניו הפרטיים, או מסירתם לאחר, שלא למטרה לשלמה נמסרה.

10. פרסומו או מסירתו של דבר שהושג בדרך פגיעה בפרטיות על פי החוק. 

11. פרסומו של עניין בנוגע לעניין של חייו האישיים של אדם, למשל המצב הבריאותי, עבר מיני או להתנהגותו האישית. 

לשם הבהרה, המושג "פרסום" מפנה לחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965 שקובע כי "פרסום" הינו - בין בעל פה ובין בכתב או בדפוס, לרבות ציור, דמות, תנועה, צליל וכל אמצעי אחר. פרסום הוא כל מקרה בו מידע אישי הגיע לאדם זולת האדם אליו התכוון הכותב. 

פגיעה בפרטיות בעידן האינטרנט:

בימינו הפגיעה העיקרית בפרטיות נובעת מהשלכות של עידן האינטרנט והרשתות החברתיות. בעקבות מצב זה, מידע אישי יכול להיות מופץ במהירות ובדרכים שייפגעו בפרטיות. אמנם החקיקה בישראל בנושא הגנת הפרטיות לוקה בחסר ביחס לדין האירופי, אך עדיין ישנה רגולציה שמנסה להדביק את הקצב וישנם כלים שונים לפקח ולפעול נגד הפרות כאלו.

מצד שני, ישנה חשיבות רבה בקבלת ליווי משפטי בכל פעולה שעשויה להוות הפרה של הפרטיות ומשרדנו מלווה חברות רבות בנושא המתייעצות עמנו בטרם פועלות בדרך זו או אחרת.

**אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי ומומלץ להתייעץ טרם הקמת החברה.

 

bottom of page